EKOMAJÓWKA 2022 w Parku Pokoju

Wstęp wolny
Rozpoczęcie
28 maja 2022 14:00
Zakończenie
28 maja 2022 18:00

Miasto Oświęcim powraca do organizacji, po 2 letniej przerwie, EKOMAJÓWKI czyli rodzinnego pikniku ekologicznego. W tym roku wydarzenie to odbędzie się w sobotę 28 maja w godzinach od 14.00 do 18.00 w nowej przestrzeni miejskiej czyli na terenie PARKU POKOJU w Oświęcimiu (przy ul. Tysiąclecia/Słowackiego/Dąbrowskiego). 

Wśród wielu atrakcji zaplanowano między innymi:
🍃 akcję KWIATY za ELEKTROGRATY - zachęcamy do przyniesienia zużytego elektro-sprzętu i wymiany go na wiosenne kwiaty 🌹 (szczegółowy regulamin już niebawem)
🍃 stoisko programu CZYSTE POWIETRZE prowadzone przez Urząd Miasta Oświęcim,
🍃 stoiska promocyjne spółek miejskich z zabawami, animacjami i prezentacją sprzętu
🍃 EKO-PASAŻ: stoiska firm działających w sektorze ekologicznym, m. in.: producenci i sprzedawcy zdrowej żywności, producenci z sektora ekologicznych technologii, producenci kwiatów i krzewów, pszczelarze, twórcy eko-biżuterii, porady zdrowego żywienia oraz zdrowego stylu życia (firmy zainteresowane wystawianiem stoiska prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected])
🍃 bezpłatne „dmuchańce” na najmłodszych,
🍃 strefa leżakowa  :-)
🍃 strefa hamakowa  :-))
🍃 warsztaty ekologiczne
🍃 występy artystyczne na scenie, 
🍃 animacje, pokazy i konkursy,
🍃 stoiska gastronomiczne z pysznościami na ciepło i zimno :-)

Uwaga:
Tego dnia zostanie uruchomiona bezpłatna linia autobusowa MZK dowożąca na imprezę. Rozkład jazdy będzie można znaleźć na stronie internetowej na www.mzk.oswiecim.pl/.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Oświęcim kontakt: [email protected] 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach obchodzonego w naszym mieście w 2022 roku Roku Troski o Środowisko Naturalne.

Zapraszamy! 

-------

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE imprezy pn. „Ekomajówka”


I. Informacje ogólne:
1. Organizator:  Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2
2. Termin i miejsce: 28 maja 2022r. Park Pokoju, ul. Tysiąclecia w Oświęcimiu

II. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie imprezy pn. „Ekomajówka”. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na Ekomajówce.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe:
1. Impreza ma charakter otwarty z ograniczoną ilością miejsc.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
4. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby porządkowe Organizatora.
5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób bezpieczny, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 
6. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren imprezy, bez podawania uzasadnienia osobom:
a) zachowującym się agresywnie,
b) których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób.
7. Zakazane jest: 
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób tam przebywających.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b. materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych;
c. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
d. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się spożywania wszelkich napojów alkoholowych.
10. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. Psy przebywające na terenie imprezy powinny być na smyczy. Nie mogą zajmować miejsc na leżakach. 
11. Osoby przebywające na imprezie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 
12. Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, epidemia, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
15. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej na terenie Parku Pokuju.
16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatorów lub służby porządkowe Organizatorów przedsięwzięcia oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
17. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych  i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
18. Wizerunek osób przebywających może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, m.in. na stronie internetowej: oswiecim.pl oraz na miejskim facebooku.
19. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej: oswiecim.pl
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie imprezy. 
21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
22. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Miasta Oświęcim

Park Pokoju w Oświęcimiu

Organizatorzy

  • Urząd Miasta Oświęcim